Brakanes Hotel

By Fjordtind

Meir enn berre ein stad å overnatte

Brakanes Hotel har funne sin plass som eit av Hardanger sine fremste turist- og konferansehotell, og er i dag eit kjent og kjært hotell både for norske og utanlandske gjester.

Samarbeidet med lokale aktørar er særskilt viktig. Vi jobbar saman for å kunne tilby våre gjester ekte og nære opplevingar.

Våren 2015 vart Ulvik Herad godkjent som den fjerde Cittaslow-kommunen i landet, i eit nettverk som framhevar berekraftige samfunn i 25 land verda over. Brakanes Hotel tar del i arbeidet med å ivareta Ulvik sin særeigne karakter, gjennom auka fokus på miljø og lokal produksjon.

Brakanes Hotel og Brakanes Kurs – og konferansesenter er ein del av Fjordtind Hotels.

Frå skyss-stasjon til storhotell

Turisteventyret på Brakanes Hotell starta av skysskaren Sjur som dreiv lokal skysstasjon som formidla skyss av både folk og varer.

Dottera Kari vart gift med lærar Hans Lindebrække i 1871 og dei overtok hotellet i 1884.

Hans Lindebrække utvida hotellet med fleire rom med det same han overtok det.

Han var ein såkalla ”føregangsmann” i bygda og gjorde ein stor innsats på mange område, særskilt som lærer og kommunepolitikar, der han mellom anna var ordførar i bygda i 25 år.

 

Med betre samferdsel mellom Norge og England auka turisttrafikken i 1880-åra og i 1891 kom den fyrste store utvidinga på Brakanes.

Etter ombygginga hadde hotellet 50 senger og fasaden fekk all den ”staffasje” og flotte utskjæringer som kjennemerka sveitserstilen som var så karakteristisk for hotell på den tida.

Då Kari Lindebrække døde i 1902, fem år etter faren, var det dei 2 døtrene – fru Marta Nielsen (f. Lindebrække) og frk. Sara Lindebrække som frå 1907 tok over hotelldrifta og førte tradisjonen vidare. (Derav navnet Sara & Marta Dancing)

 

Ulvik var på den tida svært så isolert, men i 1901 fekk Ulvik vegsamband med Granvin og Voss og med det auka antal gjestedøger på hotellet.

I åra fram til fyrste verdskrig var det ein periode med livleg turisttrafikk. Det kom mange flåtebesøk, lystyachtar og cruiseskip til Ulvik.

Men så kom verdskrigen, og dei engelske turistane som hadde vore hovedtyngda av gjestene på hotellet, uteblei.

Heldigvis reiste nordmenn meir i sitt eige land og hotellet fekk dessutan ei auke av turistar frå Sverige og Danmark.

Det var fyrst rundt 1923 trafikken tok seg opp att, og i 1928 – 1930 vart hotellet igjen utvida og modernisert med sanitæranlegg, fleire rom, større spisesal og kjøken.

Fasaden vart også pussa opp og den gamle stilen vart erstatta av eit meir moderne, arkitektonisk uttrykk.

 

Våren 1939 auka det på med bestillingar og det såg ut til å verte ein god sesong. Men i mai og juni kom det mange avbestillingar og avbestillingane auka jevnt på grunn av den internasjonale situasjonen.

Om morgonen den 25.april 1940 kom det ubudne gjester til Ulvik. Fem tyske motortorpedobåtar og ein minesveipar skaut Ulvik i brann og Brakanes Hotel var mellom dei 51 bygningane som gjekk opp i flammer.

Det var så vidt fru Nielsen og frk. Lindebrække kom seg unna katastrofen.

Lindebrække-familien aksepterte ikkje den tragedien som ramma hotellet den 25. april. Brakanes Hotel skulle reise seg igjen frå oska. I krigsåra vart det lagt planer om eit nytt hotell av høg europeisk standard og utbygginga skulle skje i 2 etappar.

I 1949 vart det bygga et pensjonat bak branntomta. Brakanes Pensjonat var det frk. Sara Lindebrække som styrte. Fru Marta Nielsen hadde blitt sjuk og var avhengig av rullestol, ein følge av påkjenningane under krigen.

 

Turismen tok seg snart opp att og pensjonatet sin kapasitet vart for liten.

Hausten 1949; med fylkesmann Gjert Lindebrække (bror til Sara og Marta) i spissen vart hotellet organisert som eit aksjeselskap – Brakanes Turisthotell AS – og i november same år vart Per Carsten Dahl tilsett som direktør.

Det nye hotellet, bygd etter teikningar av den kjende bergensarkitekten Kristian Bjerknes,  stod ferdig 8. mai 1952.  Hotellet vart innvia 9. mai med 124 senger, 44 rom med eigne bad.

Byggeprisen var NOK 4 millionar. Med spesialteikna stilfulle møblar, tekstilar og interiør, presenterte Brakanes seg som landet sitt leiande fjordhotell.

Med stor energi gjekk direktør Per C. Dahl laus på oppgåva. Han dreiv eit framragande ”public relations” -arbeid, vitja utanlandske turistbyrå om vinteren og skapte ei rekke nye servicetiltak ved hotellet.

Hans måte å drive og marknadsføre hotellet på vart brukt som mal for mange tilsvarande norske hotell. Arbeidet bar frukter, til stor glede for han sjølv og styret.

Alt i 1957 passerte dei NOK 1 million i omsetning og gjorde skam på alle mørke spådomar.

 

Etter mange tunge driftsår for hotellet i 70 åra og etter at hotellet hadde vore i familien Lindebrække i 120 år, valde dei å legge hotellet ut for sal i 1980.

Familien Pedersen var med å la inn bod på hotellet, men tapte fyrste runde og hotellet vart overteke av hotellkjeda Müller Hotell.

I 1982 leigde familien Pedersen hotellet av Müllergruppen og dei såg kva for mogelegheiter som hotellet hadde, og gjekk i forhandlingar om kjøp av Brakanes.

Kjøpesummen var då NOK 10 millioner med ei omsetjing på NOK 2 mill.

 

Ombygg, påbygg, restaurering og utnytting av loftsetasjen – og 74 rom var blitt til 106 rom i den eksisterande bygningsmassen. Hotellet vart medlem i InterNor-kjeda saman med Grand Hotel, Oslo og Hotel Norge i Bergen.

Det er framleis ikkje nok plass, og hotellet gjennomgår den siste påbyggingsfasen, og står i 1995 ferdig med totalt 143 rom.

Ulvik konferansesenter vart bygd på tomta der Brakanes pensjonat var. Dette prosjektet var eit pilotprosjekt (i vår del av landet) der både det offentlege og det private jobba saman.

Konferansesenteret sette Ulvik og Hardanger på reiselivskartet som stor aktør innanfor kurs/møte og konferansemarknaden.

Etter fleire driftsmodellar i tidsrommet 1988 – 98 endte det med at Brakanes overtok Ulvik Kongressenter og innlemma det i Brakanes Hotel Eiendom AS.

 

Etter lenge å ha vurdert framtidige strategiar for drifta av Brakanes Hotel, Strand Fjordhotel (overteke i 1990) og Ulvik Hotel (overteke i 1996) inngjekk Pedersen 1/1-1999 ein leigeavtale i 10 år med Rica Hotels med opsjon på ytterligare 5 + 5 år, men med en mogelegheit for familien Pedersen til å ta tilbake hotella i leigeperioden.

Snart vert også Vøringfoss Hotel i Eidfjord og Hardangerfjord Hotel i Øystese innlemma i rekkja av hotelleigedomar.

 

Me nermar oss 2009 og nye avgjerder må takast. Familien avgjorde å avslutte utleigeavtalen med Rica Hotels og frå og med 1. januar 2009 er drifta av dei 3 hotella i Ulvik samla i eit driftselskap – Brakanes Hoteldrift AS.

I 2010 overtok familien Pedersen Oppheim Hotel på Vossestrand, og med 6 hotell innan familien beslutta ein å opprette Brakanes Group som et felles begrep for alle verksemdene.

 

Reiselivet i distrikta viser seg å verta for tøft, og hotella til Pedersen går konkurs eitt etter eitt i perioden 2015 og 2016.

Pr 1 mai 2017 er Brakanes Hotel eigd av DNB Bank og drifta av Stay Tuned Hospitality. Styreleiar er Björn Kovacs. Han får etter kvart også ansvar for drifta av Hardangerfjord Hotel i Øystese og Vøringsfoss Hotel i Eidfjord.

Hausten 2018 kjøper Kovacs Brakanes Hotel og er såleis både eigar og drivar. Han har også fått til langtidsavtalar på dei andre to hotella.

Under det nye namnet Brakanes by Fjordtind Hotels, gjennomgår romma og konferansesenteret ei større renovering, og det vert investert i ny profil, satsa på nye matkonsept og opplevingar som skal fylla hotella med gjester året rundt.

Hjartleg velkomen til oss!

brakanes-hotel-5

Eit besøk til Hardanger er ikkje komplett utan ein tur innom Frukt- og siderruta eller brevandring på Hardangerjøkulen.

Opplev Noreg på sitt vakraste

Hjarteleg velkommen til oss – Vi følgjer bransjestandard for smittevern for å gi deg eit trygt opphald. Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringar.